Privacy

WVO Zorg en Zorgstroom gaan eind 2023 fuseren. Zo ontstaat een toekomstbestendige organisatie die zich kan richten op goede zorg op fijne locaties en bij mensen thuis. Bekijk hieronder de privacy statements van beide organisaties. 

Privacystatement Zorgstroom

Het doel van de site WerkenbijZorgstroom is om het wervingsproces voor de werkgever te vereenvoudigen en een doeltreffende evaluatie van, en communicatie met kandidaten mogelijk te maken. Bij het gebruik van InSite ontvangt Zorgstroom persoonsgegevens van kandidaten. Deze verwerkt Zorgstroom in het kader van een evaluatie van hun competenties en talenten om hun geschiktheid voor de openstaande functie te bepalen.

De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is de toestemming van de kandidaat. Deze stemt tijdens het sollicitatieproces in met de verwerking en bepaalt welke persoonsgegevens hij/zij aan Zorgstroom wenst te verstrekken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de uploadfunctionaliteit. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de kandidaat het recht heeft deze toestemming op elk gewenst ogenblik in te trekken.

Zorgstroom is de verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten. Alle vragen inzake de privacy van kandidaten kunnen direct aan Zorgstroom worden voorgelegd via: p&o@zorgstroom.nl. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het ondersteunen van een effectief en efficiënt proces omtrent de werving, selectie en aanstelling van kandidaten.

De site WerkenbijZorgstroom is een service die door 10uur is ontwikkeld en wordt onderhouden door Zorgstroom in samenwerking met 10uur, Delta HR en Payroll en Afas. Deze onderaannemers hebben voor hun bijdrage mogelijk toegang tot de persoonsgegevens van kandidaten. Daarom heeft Zorgstroom met deze onderaannemers overeenkomsten gesloten, om de privacy van gegevens van kandidaten te waarborgen overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving (de GDPR, die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is). Persoonsgegevens van kandidaten worden tijdens het wervings- selectie- en aanstellingsproces binnen InSite verwerkt voor zover dit nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Kandidaten kunnen op elk moment contact opnemen met Zorgstroom om hun recht uit te oefenen op inzage, rectificatie of wissen van hun persoonsgegevens. Kandidaten kunnen bij Zorgstroom tevens om beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens vragen, of bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens en/of het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen. Daarnaast hebben kandidaten het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens door Zorgstroom.

Zorgstroom bewaart de gegevens van kandidaten tijdens en na de wervings- en selectie- en aanstellingsprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens van kandidaten maximaal 4 weken bewaard, tenzij de kandidaat bericht ontvangt dat de door hem/haar verstrekte gegevens aan Zorgstroom maximaal 1 jaar in portefeuille worden gehouden voor toekomstige vacatures. Nadat de periode waarin de gegevens van de kandidaat worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Zorgstroom verwijderd.

Privacyverklaring WVO Zorg t.b.v. sollicitanten

WVO Zorg verwerkt persoonsgegevens van o.a. sollicitanten en handelt daarbij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de relevante nationale privacywetgeving.

Wij informeren je graag over de wijze waarop WVO Zorg omgaat met jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens en verwerkingsdoelen

Tijdens de sollicitatieprocedure vragen wij je om persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en mailadres, maar ook gegevens omtrent opleidingen en diploma's, arbeidsverleden, referenten en eventueel een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze gegevens gebruiken wij voor:

  • het beoordelen van de gegevens met het oog op het mogelijk aangaan van een arbeidsrelatie;
  • verificatie doeleinden;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Rechtsgrond voor de verwerking De basis voor de verwerking van deze persoonsgegevens vindt zijn grondslag in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verwerking is noodzakelijk voor het mogelijk aangaan van de arbeidsovereenkomst. De gegevens worden alleen binnen WVO Zorg gedeeld met leidinggevenden en medewerkers die bij de selectie zijn betrokken.

Bewaartermijnen

De gegevens worden bewaard tot zes (6) maanden na einde sollicitatieprocedure, tenzij met toestemming langer is overeengekomen, tot maximaal 1 jaar.

Jouw rechten

Je hebt als betrokkene het recht op inzage in de gegevens die wij van je verwerken, om deze zo nodig te rectificeren of te wissen indien deze onjuist blijken te zijn. Tevens heb je het recht de gegevensverwerking te beperken dan wel bezwaar te maken tegen de verwerking. Je kunt een verzoek hiertoe indienen bij privacy@wvozorg.nl.

Klachten

Indien je een klacht hebt over hoe wij jouw gegevens verwerken kun je dit kenbaar maken bij onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@wvozorg.nl. Ook kun je op grond van artikel 57 AVG een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze is bereikbaar via het telefoonnummer 0900 - 2001201, via post: Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.